Jak označit evakuační a nouzový východ

Zcela jistě jste se potkali s nouzovými nebo také únikovými východy. Jedná se o speciální body, které jsou určeny k rychlému a bezpečnému přesunu lidí z budov do bezpečí, nejčastěji ven. V tomto článku si o této problematice řekneme více a zmíníme také fotoluminiscenční značky.

fotoluminiscenční značky

Co je to únikový východ?

Jedná se o cesty a body, jejichž účelem je zajištění včasné a bezpečné evakuace osob z požárem zasaženého budovy. Kromě jiného slouží také k přístupu hasičů, kteří mohou efektivněji hasit. Kritériem pro projekci a hodnocení únikových východ je počet osob, které má přepravit do bezpečí. Většinou se toto číslo výrazně předimenzuje!

Dělení únikových cest

Tyto bezpečnostní "koridory" se podle stupně ochrany dělí na:

  1. Chráněné únikové cesty (CHÚC)
  2. Nechráněné únikové cesty (NÚC)

Pokud se podíváme na ty chráněné únikové cesty, tak jsou tvořeny trvale volným prostorem vedoucím k východu a na volné prostranství. Toto prostranství je součástí požárního úseku. Minimální požadavky na požární odolnost je DP1 a samozavírací zařízení. V těchto prostorech se nesmí nacházet hořlavé látky nebo rozvody technických zařízení. Naopak pod pojmem nechráněné únikové cesty si můžeme představit volný prostor směřující k východu, avšak není podmínkou oddělení stavební konstrukcí.

Značení únikového východu

Označíme-li něco za únikovou cestu, musíme zde umístit speciální značky! Při umisťování těchto značek platí zásada. Značky musejí být navzájem viditelné, tedy „od značky ke značce“. Nejvhodnějším materiálem jsou značky a tabule s fotoluminiscenční vrstvou. Ta v případě výpadku elektrické energie na základě pohlcování světla svítí. Návrhy se řídí normou normy ČSN ISO 3864.

fotoluminiscenční značky

Zajímá vás, kolik značek je potřeba dát na metr? Přesný počet není nikde určen. Značky a tabulky jsou umisťovány všude tam, kde by mohlo dojít ke zmatení lidí, kteří by vlivem toho mohli změnit směr nebo zabloudit. Značky by neměla chybět například při:

  • změně směru úniku,
  • křížení komunikací a cest,
  • změně výškové úrovně.